I Gotta Feeling Parody

Video: I Gotta Feeling Parody